Ord og uttrykk

Publisert: 17.06.2014 | Sist endret: 16.04.2018

Innen fagområdet personellsikkerhet brukes det mange ord, uttrykk og forkortelser som ikke alle er kjent med. Her følger en oversikt:

NSM: Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Sivilt direktorat underlagt Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet som skal jobbe med forebyggende sikkerhet. NSM har fag- og kontrollansvar for blant annet personellsikkerhet.

PST: Politiets sikkerhetstjeneste

EOS-utvalget: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste. www.eos-utvalget.no

Anmodende myndighet: Den virksomheten som anmoder om at enkeltpersoner skal sikkerhetsklareres 

Personkontroll:
 Innhenting av sikkerhetsmessig relevante personopplysninger til vurdering av enkeltpersoner som skal sikkerhetsklareres – til bruk for klareringsmyndigheten.

Nærstående personer: Personer som er i nær familie til den som skal sikkerhetsklareres. Jf forskrift om personellsikkerhet § 1-2,  punkt 5.

  • Nåværende ektefelle, partner, samboer. 
  • Tidligere ektefelle, partner samboer innenfor de 3 siste år.
  • Forelder til felles barn
  • Barn (herunder ste-, adoptiv- eller fosterbarn).
  • Foreldre (herunder ste-, adoptiv- eller fosterforeldre). 
  • Søsken (herunder halv- ste-, adoptiv-, foster- eller halvsøsken).

Personhistorikk: En persons bakgrunn og historie som er sikkerhetsmessig relevant for personkontrollen for de siste 10 år.

Klareringsmyndighet: Den myndigheten som avgjør om en person kan sikkerhetsklareres eller ikke.

Sikkerhetsklarering: En avgjørelse, foretatt av klareringsmyndigheten, bygget på personkontroll, om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for angitt sikkerhetsgrad. Det er nødvendig å inneha en sikkerhetsklarering før en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Klareringen e vanligvis gyldig i 5 år (2 år for vernepliktige) og gjelder i hele statsforvaltningen uavhengig av hvem som har foretatt klareringen.

Reklarering: En fornyet personkontroll og klareringsbeslutning etter at gyldig klarering har utgått på tid (5år). 

Sikkerhetssamtale: En formell samtale som klareringsmyndigheten kan gjennomføre med den som anmodes sikkerhetsklarert, for eventuelt å fjerne usikkerhet i vurderingen av sikkerhetsmessig skikkethet  og om sikkerhetsklarering  kan gis.

Suspensjon av klarering: En person kan få suspendert (midlertidig inndragelse) sin sikkerhetsklarering. Det vil i slike tilfeller iverksettes undersøkelser om personen kan beholde sin sikkerhetsklarering.

Autorisasjon: En godkjennelse som enkeltpersoner må ha av sin leder (autorisasjonsansvarlig) for å få tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Autorisasjon kommer i tillegg til sikkerhetsklarering.

Autorisasjonsansvarlig: Den lederen som kan autorisere enkeltpersoner for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Autorisasjonssamtale: En formell samtale som avholdes mellom autorisasjonsansvarlig og den som skal autoriseres. Hensikten er å avklare om leder har tillit til den som skal ha tilgang på sikkerhetsgradert informasjon.

Taushetserklæring: En erklæring fra den som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Erklæringen forklarer også hvilke regler som er bindende for den som underskriver en taushetserklæring.

Sikkerhetsgradert informasjon: Skjermingsverdig informasjon som er gitt beskyttelse i form av en sikkerhetsgrad (BEGRENSET, KONFIDENSIELT, HEMMELIG og STRENGT HEMMELIG).

KONFIDENSIELT (K): Det laveste nivå for sikkerhetsklarering i Norge

HEMMELIG (H): Det nest høyeste nivå for sikkerhetsklarering i Norge.

STRENGT HEMMELIG (SH): Det høyeste nivå for sikkerhetsklarering i Norge.

NATO Confidential (NC): Det laveste nivå for sikkerhetsklarering i NATO.

NATO Secret (NS): Det nest høyeste nivå for sikkerhetsklarering i NATO.

COSMIC TOP SECRET (CTS): Det høyeste nivå for sikkerhetsklarering i NATO.

BEGRENSET (B)/NATO RESTRICTED (NR): Laveste sikkerhetsgradering av informasjon. Det er ikke behov for klarering på dette nivået, men man må autoriseres og underskrive på taushetserklæring for å få tilgang til BEGRENSET/NATO RESTRICTED.

Leverandørklarering: Sikkerhetsklarering for bedrifter som er leverandører av utstyr og tjenester til sikkerhtsgraderte prosjekter.