Slik blir du sikkerhetsklarert

Publisert: 12.06.2014 | Sist endret: 16.04.2018

NSM innhenter personkontrollopplysninger for samtlige klareringssaker i Norge. Slik foregår klareringsprosessen.

NSM innhenter personkontrollopplysninger for samtlige klareringssaker i Norge. NSM er også klageinstans for klareringsvedtak fattet av andre klareringsmyndigheter. Nedenfor gis det en kort innføring i hva en sikkerhetsklarering er og hvordan du kan bli sikkerhetsklarert.

Hva?
En sikkerhetsklarering er en avgjørelse foretatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet. Vurderingsgrunnlaget for sikkerhetsmessig skikkethet er bygget på informasjonsinnhenting gjennom personkontrollundersøkelser. Ved avgjørelse skal det bare legges vekt på forhold for å vurdere vedkommendes pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forhold til å håndtere sikkerhetsgradert informasjon. Med sikkerhetsgradert informasjon menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, men er merket med sikkerhetsgrad i henhold til reglene i Sikkerhetsloven § 11, og som kan være til skade for rikets  sikkerhet dersom den spres og kommer på avveie..

En sikkerhetsklarering er normalt gyldig i inntil fem år. Hvis det ved utløp av femårs-perioden fortsatt er behov for at du gis tilgang til skjermingsverdig  informasjon, skal din arbeidsgiver iverksette prosessen for å få deg reklarert.

Hvem?
NSM stiller krav til begrunnelse og dokumentasjon for klareringsbehovet hos virksomheter som anmoder om at en person søkes sikkerhetsklarert. Personer som skal arbeide med skjermingsverdig informasjon skal være sikkerhetsklarert og autorisert før det gis tilgang til informasjonen.   Virksomhetens leder er ansvarlig for at personen er autorisert før slik tilgang gis. Hva er autorisasjon? (link til kapittel om autorisasjon)

Hvorfor?
Hensikten med en sikkerhetsklarering, er å beskytte virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven mot personer eller organisasjoner som kan tenkes å sette nasjonal sikkerhet i fare. Dette kan skje på eget initiativ eller fordi de presses, trues, fristes eller forledes til å begå sikkerhetstruende handlinger.  

Hvordan?
Klareringsprosessen består av personkontroll i sentrale registre og vurdering av informasjon som den enkelte fører opp i personopplysningsblanketten. Dersom det er tvil om personens sikkerhetsmessige skikket, skal klareringsmyndigheten gjennomføre en sikkerhetssamtale med personen.  

Registre og andre kilder som er relevante i personkontrollen: (forskrift om personellsikkerhet § 3-4)

Klareringsprosessen: Hva skjer når jeg sikkerhetsklareres?

I figuren under vises klareringsprosessen i grove trekk.

Anmodende myndighet (AM): Den virksomheten som har behov for at enkeltpersoner skal sikkerhetsklareres.

Klareringsmyndighet (KM): Den virksomheten som avgjør om en person kan sikkerhetsklareres. NSM og hvert enkelt departement er klareringsmyndighet.

Departementene kan delegere klareringsmyndighet til underlagte virksomheter.

 

 

Prosess for sikkerhetsklarering